البسه برای فرزندان زلزله زده کرمانشاه با همکاری خانم امجدی

گزارش خرید البسه برای فرزندان زلزله زده نیازمند کرمانشاه...

در ادامه فعالیت های گسترده صورت گرفته برای مردم زلزله زده نیازمند کرمانشاه، براساس تمایل دو تن از حامیان ارجمند موسسه مبنی بر خرید لباس برای فرزندان زلزله زده نیازمند، این امر محقق گردید. بدین ترتیب مبلغ اعطایی 66 میلیون ریال دو حامی ارجمند، جهت خرید البسه و پوشاک گرم برای فرزندان هزینه گردیده و با نظارت دقیق جناب آقای مرادی مسئول موسسه در مناطق زلزله زده، سریعاً بین آنان توزیع شد.