اعضای هیئت مدیره

خانم بدرالملوک امام

تو یکی نه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز
چند وقت پیش از من خواسته شد تا برای راه اندازی سایت اینترنتی موسسه سلوک پویا مقاله ای بنویسم، البته شرایط مشکلی را پیش پایم نهادند و قلمم را محدود کردند! اندیشیدم که چه بنویسم که درد آلود و ناراحت کننده نباشد چون کار و اشتغال فکری من و ما، از نوع وقایع نگاری مقاله نویسها نیست......مسئله اساسی مطرح امروز ما با در نظر گرفتن مسئولیت کاری که داریم و نیازهای فرهنگی، اجتماعــی و اقتصادی انبوهــی از نیازهای بقـول فرانتس فانون، مغضوبین زمین و امانتهای آسمان، فرزندان بجا مانده از رحلت پدرانیست که از کثرت گرفتاری اقتصادی و فقر فرهنگی و طرد اجتماعی ، از تحمل این سه نقیصه موجود خرقه تهی کردند و زندگی را بدرود گفتند و ماندگاران خرد و کوچک در دامان مادرانی فاقد همه گونه امکانات زندگی بجز عاطفه و احساس گوش به زنگ صدائی هستند که هر روز آنها را صدا می کرد و دستانی که نیرومند و ترک خورده ، نوازششان می کرد و حداقل نانی برایشـان می آورد و اینک او نیست ولی بقیه نیازها هست .از میان معتقدین به دین در جامعه ما اقلیتی این شانس را دارند که در یک محدوده ای بسته زندگی می کنند . در آن محدوده ای که از محل خودشان و از یک گروه اجتماعی خاص پیرامونشان تجاوز نمی کنند و از خبرها و حوادث و جریاناتی کـه در بیرون می گذرد دیگر اطلاعی ندارند و وجدانشان نیز آرام است. گهگاه در مجلسـی و یا اخبــاری از طریق رسانه در جریان فقــر گسترده محلی قرار می گیرند، دسـت فتــوتی بسمت اندکی از بسیار این محرومــان قرار می گیرند و کمکـی می کنند و فارغ البال از بقیه ماجرا به زندگــی مرفه خود می پردازنــد و اگــر به جریانی از هیاهوی فقر و نیاز این تیپ و طبقه واقف شدند معترض از اینکه چرا اینگونه خبرها منعکس می شود و ما را ناراحت می کند؟ مـا که کمک به آنها کرده ایم دیگر چه انتظاری از ما هست!!!؟اما کسانیکه در یک جو دیگر و نسل دیگری پرورده شده اند اینجا دچار تناقض می شوند و دریک بلا تکلیفی و رنج بزرگ هستند و نمیتوانند آرام بمانند. میدانند که وظیفه انسانی آنها اقتضای همیاری و همکاری آنها را میطلبد. بپا می خیزند و با تشکیل تشکلهای متنوع چه در بعد محدود و چه در بعد جهانی به انجام کارهای بزرگ و تامین نیازهای نیازمندان میشتابند ، و موسسات فراگیر بزرگ فرهنگی و اجتماعی را برای یاری و رفاه آنها بپا می دارند و منشور مهم و زیبای همت والای خود را امضا می کنند. این افراد از جنس آنهائی هستند که کعبه آمال خود را در کوچه پس کوچه های شهرشان یا جهانشان به زیارت می نشینند و این موسسات را یاری می رسانند . تعداد این گروهها به میزانی که جهان پیش میرود زیاد می شود چه در ایتام و چه در تنگناهای زندگی آنان فرزندان کار و گروه تابینایان (عصا سفیدان) و.... . این مقاله ، مقاله نیست رنج نامه است درد دل است و آگاهی بخشی از گوشه گوشه های اجتماع !!! صلاح دیدم این مسائل را به اندیشه های پویای خوانندگان درد آشنای سایت موسسه سلوک پویا بسپارم تا شاید دری به تخته بخورد و انسانهای مترصد این پیامها ، با رسیدن این بغضیه ها به حضورشان ، بپا خیزند و به نیکوکاران بیدار جامعه بپیوندند و گامی اگر چه اندک، در فراراه رهجویان بیدار بگذارند.

خانم فروزنده علی خانی

عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید     ناخوانده نقش مقصود ازکارگاه هستی
عشق تجلی مهر خداوند است. انسان عاشق، انسانی است که اشتیاق و ... تعهد او را به فراتر از زندگی یکنواخت فرا می می خواند تا موجب آسایش و راحتی دیگران شود موسسه سلوک مفتخر است که تمامی هم و غم خود را در جهت ارتقاء رشد و تعالی فرهنگ جامعه در خصوص حمایت از فرزندان مستعد و محروم از نعمت پدر معطوف می دارد. فرزندانی که سرمایه های مادی و معنوی هر کشوری می باشند. فرزندانی که با سختی معیشت دست و پنجه نرم می کنند و چشم انداز ادامه تحصیل آرزوی دست نیافتنی برایشان می باشد. امید که بتوانیم با یاریی انسانهای پاک دل و نیکوکار هر چه بیشتر و بهتر در خدمت فرزندان این مرز و بوم باشیم.

خانم پری استینه

باید که جمله جان شوی... تلاش و کوشش انسان های پاکدل و بلند همتی که عاشقانه کمر به خدمت بستند تا یگانگی، همدلی و اتحاد را در مورد فرزندان بی پناه و بازمانده از تحصیل به سرمنزل مقصود برسانند. و به لطف و حمایت پروردگار بتوانیم آینده ای روشن برای این عزیزان رقم بزنیم. بسیاری از خیرین موسسه، نیکوکاران عزیزی هستند که در راه رشد فرزندان تحت پوشش موسسه زحمات بسیاری را متحمل شده اند. از آنجایی که آنها عاشق اینکار هستند، وقت، سرمایه و انرژی خود را صرف کمک به همنوع و فرزندان سرزمین شان می کنند. البته کار خیر منحصر به کمک مال نمی شود. به اعتقاد من وقتی با خانواده ای رابطه دوستانه آغاز می کنید و آنها را از لحاظ فکری رشد و پرورش می دهید تا به تغییر شرایط خود فکر کنند، در واقع کاری بزرگ را انجام داده اید. به امید اینکه روزی برسد که حمایت از کودکان براساس حقوق انسانی شان، جایگزین ترحم و شکستن آنها شود.

دکتر سید محمد جزایری

از بزرگترین مصیبت های جامعه بشری جهل است که سبب بروز فجایع انسانی، اقتصادی و اجتماعی است. آموزش و تعلیم و آگاهی بخشی موثرترین سلاح برای مبارزه با ظلمت جهل حاکم بر افکار و اندیشه بعضی جوامع بشری است، که بعلت فقر و سیاستهای تبعیض آمیز در سطح جهان تعداد زیادی از فرزندان و جوانان اقوام و ملیت های مختلف از تحصیل و آموزش و ارتقای فرهنگی و رشد استعدادهای ذاتی محروم مانده اند. با ایمان به اینکه هیچ فرزندی نباید بخاطر فقر از تحصیل و آموختن محروم شود که از اهداف موسسه نیکوکاری سلوک پویا است. بعنوان عضو کوچکی از این مجموعه امیدوارم هر حرکت و عملی در این رابطه میخی باشد بر تابوت جهل و بی سوادی که هدف نهایی این مجموعه نیک اندیش، فرهیخته و فرهنگی است.

خانم ناهید علی خانی

اینجا سلوک است. قدمگاه سالکین حقیقتی شیرین، پوشنده حقایقی تلخ از زندگی بخش بزرگی از فرزندان مستعد و آبرومند این سرزمین اهورایی که دست تقدیرشان، روزگاری ناخوشآیند برایشان نوشته است. اما چه غم؟ چه جای اندوه و زاری؟ که سالکان راه سلوک، در هیات مدیره، قسم خوردگانی بر هموار کردن راه ناهموار این جگرگوشه ها هستند. سالکانی که نه در ریا و تزویر، که در پس پرده های گمنامی، می کوشند بار غمی از خاطر فرسوده ی رنج دیدگان امیدوار برگیرند و مصداق بارز"بار غمی که خاطر ما را فسرده بود عیسادمی خدا بفرستاد و بر ربود" شوند... هرچند نفس این سالکان بی ادعا، بی همیاری و همنفسی خیرین باشرف و وجدان بیشماری که همیشه گرمای دست یاریشان را بر دستانشان حس می کنند، عیسایی نمی شود.