نحوه دریافت کمک های نقدی

شما میتوانید مبالغ مورد نظرتان را به یکی از حسابهای زیر انتقال دهید


شماره کارت : 5022-2919-0003-1442
شماره کارت : 5022-2919-0003-1442